اختبار شهر مارس kg1 language ترم تانى

0

اختبار شهر مارس kg1 language ترم تانى

1 / 13

unit 5 l 1&2
choose
the doll is made of

Question Image

2 / 13

unit 5 l 1&2
choose
the bicycle is made of

Question Image

3 / 13

choose

Question Image

4 / 13

choose the small letter

Question Image

5 / 13

choose

Question Image

6 / 13

write the first letter

Question Image

7 / 13

choose

Question Image

8 / 13

choose

Question Image

9 / 13

choose

choose

Question Image

10 / 13

choose

Question Image

11 / 13

write the first letter

Question Image

12 / 13

Write the first letter

Question Image

13 / 13

Choose

Question Image

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق